یا اباصالح المهدی عج

اللهم عجل الوليک الفرج سريعــــــــا

       تا مرا هست خزانــــی و بهــــــاری ديگر

                                       جز تو نيست حبيبــــی و نـــــــگاری ديگر

       کعبه من همه جا دور تو می گردم بــــس

                                       گر چه پيوسته گشندش به ديــاری ديگر

هرجا برم دم از تو می زننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

هر کجا که برم ياد تو می کنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

      همه شب ليله النهاراست به فراغ ديگر

                                   باز گفتــــن که من و ليلـــه النهاری ديگر

يـــــــــن بــــــــــن الحســــــــــــــــــــــــــــــــن (عجل الله تعالی الفرج و الشريف )

      چه شود هر نفســــــــی از کرمت باز

                                       جـــــــــــگر سوخته و ديده زاری ديگر

     نيسـت غير از گل روی تو بهاری هرگز

                                        گــــــــر چه هر سال رسد بهاری ديگر

      بی فـــــــــــــروغ رخت يوسف الزهرا

                                         بوده هر روز و شـــــــــــــب تاری ديگر

يــــــــــــن بــــــــــــن الزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا (عجل الله تعالی فرج الشريف)

 

آقا يه نظری به ما کن ..........