فاصله کم شده کمانداری ، تیرها را دقیق تر می زد

نیزه داری به روی آن همه زخم ، نیزه را عمیق تر می زد