ای ماه ِ هزار تکه شده ای پخش روی خاک !

نیزه تو را در علقمه تکثیر می کند .. 

 

در حیرتم که قدرت یک ضربه عمود

سردار را چگونه زمین گیر می کند ؟

 

" مکتب الزهرا ٨٧ "