موقعی که رفتند مادر دست حسن .ع. را گرفته بود

موقعی که برگشتند حسن دست مادر را گرفته بود

..

در سینه کسی غصه ی محبوس نبیند

در خواب کسی این همه کابوس نبیند

 

بعد از من غم دیده خدا دیده ی طفلی

در کوچه کتک خوردن ناموس نبیند

 

..

.. میلاد حسن (اش) مبارک ..