مهربان برادر

هر چه می خواهی از دوران اسیری بپرس ..

اما از دوران پیری سه ساله

نه !