امام رضا .ع. می فرمایند :

همه ما کشتی نجاتیم ،

 ولی کشتی نجات حسین .ع.

وسیع تر و در قعر دریا سریع تر است .

..

کرامات امام حسین .ع. / محمد محمدی اشتهاردی