از هر طرف که رفتم ، دستی به صورتم خورد

ای وای اگر ببینی ، پای کویری ام را

.

.

.

.

من را ببخش اگر که ، لکنت زبان گرفتم

آخر شکسته دستی ، دندان شیری ام را