می گفت : در قدیم خلخال ( چیزی شبیه النگوی امروز ) به

پای دختران از کودکی می بستند و هرگز باز بشه نبود

تا دختر بزرگ شود و به همراه داشته باشد آن را ..

.

سوالش مرا آتش زد ! ..

. . .

 _ در حین غارت خیمه ها این خلخال های بسته شده

 را چگونه از پاهای دختران در می آوردند ؟ 

.

.