" جز کوچه های کوفه کسی باورم نکرد "

.

.

.

.

.

(+)