از نای من به ناله چو افتاد نای نی  

عالم شنید از پس آن های های نی

 

 تو بر فراز نی و من در قفای نی 

  آنقدر سنگ خورده ام از لا بلای نی

 

(+)