باز دلم هوای کوی تو دارد ..

 

 (+)

 

یک گوشه از تمامی شش گوشه ات حسین

دار شـــــــــــفای درد غریبان عالم است