بسم رب الزهرا [س]

 

 

...

الحمدالله الذی جعلنا من التمسکین بولایه علی بن ابی طالب (ع)

...

 

 

آدم نه به گندم جنان راغب بود

شوق دگرش به جان و دل غالب بود

می جست بهانه ای که آید به نجف

مقصودش علی بن ابی طالب ع بود

 

 

 

 ..

اما این روزها به جای این عبارت این الرجبیون بهتر است بگوییم این العلویون ؟