بسم رب الزهرا [س]

 

بر روی بازوانه راست حیدرش جمله ای درج شده است ..

آری  ، ..

جاء الحق و زهق الباطل  ، ان الباطل کان زهوقا

بگو که (رسول) حق آمد و باطل را نابود ساخت که باطل خود لایق محو و نابودی (ابدی) است .

اسراء - ۸۱  (۱)

 

اما ..

دوست دارم دیده را فرش کف پایت کنم

پای تا سر چشم گردم تا تماشایت کنم

ما همه چشم انتظاریم و تو غایب از نظر

پرده را بردار  از  صورت که معنایت  کنم

بین مائی و ندانم در کجایی با که  ای ؟

جان زهرا رحمتی کن تا که پیدایت  کنم

گر کنم پیدا  تو  را  ای چاره ی  بیچارگان

در برت بنشینم و راز  دل  افشایت کنم

 

اما حرف از بازو شد ..

ته دلم همان غم توست ! ..

یک کلام ختم کلام ..

بیا مولا !

.

.

.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

(۱)  تاریخ چهارده معصوم ، علامه مجلسی .