بسم رب الزهرا [س]
 
                      
                   به صبح نوزدهم در سجود بعد قيام
                                                         
                                                      نماز نافله اش را نداده بود سلام
  
                  رسيد ضربت شمشير کين به تارک او
 
                                                     چــــــــو ماه چارده منش سر منور او
 
                 عمامه خون و جبين خون و چهره خونين شد
 
                                                     محاسن شه دين در نماز رنگين شد
 
                نـــــدا رسيد ز جــــــــبريل بر زمين ز سمـــا
 
                                                    الا الا قتل فی الصّلوه شير خــــــــــــدا
 
 
فزت و رب الکعبه
 
        به مسجدی که بود قبله گاه علی                                 کند نمــــــــاز و خوشا آخرين نماز علی
       
        بگو به بدرقه خيزند مردم کوفـــــه                                  که آمده است شهادت به پيشواز علی
 
        ايام سوگواری مولی الموحدين اميرالمومنين (ع) بر تمامی عاشقان ولايت را تسليت می گوييم
 
                       و ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات دوستان در اين ماه مبارک
      
     ملتمس دعا
 
                                                                                                                   محمد رضا امينی