غيبت ممنوع     

 

موضوع جلسه :  بردن آبروی مومن 

 رئيس جلسه:  شيطان

 دبير جلسه:  نفس اماره

 منشی جلسه:  هوای نفس

 زمان جلسه:  وقت بيکاری

 مکان جلسه:  هر جا که خدا فراموش شود

 پذيرايی جلسه:  گوشت مردار برادران دين

 

 اين جلسه برای عموم آزاد است....!!!