بسم رب الزهرا [س]

سلام بر ابالحسن

سلام بر مظهر العجايب

سلام بر پسر عمران

سلام بر درُ دانه ی فاطمه

سلام بر علی بن ابی طالب

سلام بر ولی خدا و صاحب ذوالفقار

سلام بر امير المومنان

سلام بر حيدر کرار 

اين روزها کعبه چراغان است از نور الوهيت ؛

                   در هر سو که نظر می کنی روح روحانيت از آنجا نمايان است .

                                                                         در اين روزها بيت حق آماده تکريم مهمان است .

کــــعبه امشب پايگاه لطف رب العالمين شد

تا که زايشگاه مـردی چون اميرالمومنين شد

اين نمايشگاه قــدرت قبله گاه مسلمين شد

آيه های رحمت و ايثـــــــــار نازل بر زمين شد

 آری ؛ اين روزها بايد عيد شيعه باشد .

اما  .  .  .

ای علی از تو مدد مجويم و دست به

آسمان می بريم و از خدايت طلب

دعا می کنيم که تا قيام قيامت شيعيانت

 در پناه يزدانت باشند .

ميلاد مولی الموحدين ؛ مظهر العجايب ؛

يعسوب المومنين ؛ صاحب ذوالفقار ؛ خيبر شکن ؛

عـــــــــــــــــــــــــــلی بن ابی طالـــــــــــــــــب [عليه السلام]

برتمام شيعيان مبارک باد . 

 

« والسلام علی من اتبع الهدی »