بسم رب الزهرا [س]
 
fadak-110.persianblog.ir
 
 
        باز هم بوی غريب محرم پيچيده ؛ باز صدای ناقه شتران می آيد و باز صدای چکاچک همان شمشيرها می آيد و خونی که به آسمان پاشيده شد ؛ دستی که به زمين افتاد ؛ صدای کودکانی که از دست پليد ترين قوم تاريخ می گريختند و بوی نم خاک آغشته به خون فرزند زهرا س
خدايا به ما بياموز که کل يوم عاشورا و کل الارض کربلا
 
 
           الهی بهر قربانی به در گاهت سر آوردم                  نه تنها سر برايت بلکه از سر بهتر آوردم 
        
           پی القای قد قامت به ظهر روز عاشـورا                   برای گفتن الله اکبــــــــــــــــر اکبر آوردم 
           
          برای کشتن دونان به دشت کربلا یــارب                   چو عبــــاس همايون فر امير لشکر آوردم
 
         پی آزادی نســـل جوان از بند استعمــــار                   برادر زاده ای چون قاســــم فرخ فر آوردم  
 
        علی را در غدير خم نبی بگرفت روی دست                 ولی من روی دست خود علی اضغر آوردم
 
        اگر با کشتن من دين حق جاويد می گردد                 برای خنجر شمر ستمگر حنجـــــــــر آوردم
 
      برای آنکـه همدردی کنم با مادرم زهـــــــــــرا                برای خوردن سيلـــی سه ساله دختر آوردم
 
 
 
fadak-110.persianblog.ir
 
 
 
( التماس دعا)
 
...............................................................................................
 

>مدرسه حسینی**بررسی پیامهای قیام عاشورا