فرا رسيدن ولادت با سعادت شکوه بی پايان . کريم اهل بيت . دومين اختر

پاک امامت و ولايت حضرت امام حسن مجتبی ( عليه السلام )  بر تمامی شيعيان

      جهان تبريک می گوييم .

 

ماه ما در نيمه ماه خدا پيدا شده                 بنگرش ماه خدا روشن ز ماه ما شده

روح و ريحان محمد.سرور بستان علی                 زينت آغوش ناز زهره زهرا شده

سبط اکبر.سرور جمع جوانان بهشت          کز ازل فرمان فرمانداريش امضاء شده

هر که حُسن حَسن حُسن خدوندی نديد              روز ديد از ديدن دادار نابينا شده