آن که مرادش تویی از همه جویاتر است 
وان که در این جستجو است از همه پویاتر است
گر همه صورتگران صورت زیبا کشند 
صورت زیبای تو از همه زیباتر است
چون به چمن صف زنند خیل سهی قامتان 
قامت رعنای تو از همه رعناتر است
سنبل مشکین تو از همه آشفته‌تر ن
رگس شهلای تو از همه شهلاتر است
حسن دل آرای تو از همه مشهورتر 
عاشق رسوای تو از همه رسواتر است
..

 


یا مظلوم
یا حسین ع

 

 

..