گل یاس رو کی دیده تو گلخونه بسوزونند !؟

.

.

.

.

 

دلم به وسعت غریبی بی مزارت گرفته ای مادر / ..