بسم رب الزهرا [س]

 

معرفت منشاء عبادت سيره ی حضرت زهرا  [س]

مبدا و منشاء عبادت انسان و خضوع و خشوع او در برابر خداوند ، معرفت و ايمان او به پروردگار عالميان است . به هر ميزان که شناخت و ايمان قلبی قوی تر باشد ، عبادت از محتوا و جوهره ی بهتری برخوردار خواهد بود .

از نظر انسان عارف همه قدرت و توانایئها در اختيار خداوند است ، از اين رو ، انسان در اين حال همواره خود را محتاج و نيازمند خداوند می داند  و اعتراف ميکند که هر چه عبادت کرده است نتوانسته ، حق عبادت را به جا آورد .

حضرت فاطمه زهرا [سلام الله عليها] يکی ار مصاديق بارز انسان هايی است که خداوند را آگاهانه و عارفانه عبادت می کنند . معرفت و شناخت حضرت زهرا [سلام الله عليها] نسبت به معبودش چنين بود که به هنگام عبادت حتی خود را فراموش می کرد و بندگی خود را در پيشگاه الهی به بهترين وجه به اثبات می رساند و در عبادت و بندگی تا آنجا پيش می رفت که حسن بصری درباره ی عبادت آن حضرت می فرمايد :

در ميان اسلام ؛ کسی عبادت تر از فاطمه [سلام الله عليها] نبود ،

آنقدر به عبادت می ايستاد که پاهايش ورم می کرد .

 السلام علیک یا فاطمه الزهرا س

 

« والسلام علی من اتبع الهدی »