فاجعه غم انگيز و اندوه گين

         زمين لرزه اخير در شهرستان بم را به تمامی

                        خانواده های قربانيان

                          تسليــــــــــــــــت می گويم .

 

نسم باد صبــــــــــــــــا دوشم آگهی آورد      

                                                           که روز محنت و غم رو بکو تهی آورد

چه ناله ها که رسيد از دلم به خرمن ماه

                                                           چو ياد عــــارض آن ماه خر گهی آورد

 

fadak-110.persianblog.ir